KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri Özgen Sigorta Reasürans Brokerliği Ltd tarafından, seyahat sağlık poliçelerinin üretildiği sigorta şirketlerine veri aktarımı yapıyor olmaktan kaynaklanan sorumluluğu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede, sigorta sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla sigorta poliçesi ile ilgili kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, söz konusu olması halinde yurtdışı iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına hizmetin gerçekleşebilmesi için mevzuatın izin verdiği ölçüde iletilebilecektir.

Kişisel verileriniz, sigorta poliçenizin üretildiği sigorta şirketlerine elektronik ortamda, sağlanamadığı hallerde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan, şekillerde aktarılabilecektir. Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya poliçe üretimi ve bu üretimden kaynaklanabilecek hizmetler çerçevesinde yurt dışına aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemler ile ilgili bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumuna itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı bilgi almak için resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.