YURT DIŞINA GİDEN ÖĞRENCİLER SEYAHAT SİGORTASI (GENİŞ PLAN)

products-header-img

YURT DIŞINA GİDEN ÖĞRENCİLER SEYAHAT SİGORTASI (GENİŞ PLAN)

Bu sigorta, yurt dışına eğitim amaçlı seyahatlerde (Erasmus, Work & Travel, dil okulları vb.) kişinin hastalanması ya da bu süre içinde bir kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım masraflarının karşılandığı poliçelerdir.

Bu planın teminat limiti 250.000 Euro olarak verilmektedir.

Satın almak için buraya tıklayınız.

Eğitim için gideceğiniz ülke konsoloslukları tarafından istenen tıbbi tedavi limitinin 30.000 EUR veya 50.000 EUR olması durumunda poliçeyi çok uygun koşullarla satın almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Konsoloslukların istediği koşullardaki poliçeyi hazırlayarak size hemen ulaştırabiliriz.

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Bu özel şartlar 01.08.2011 tarihi itibariyle tanzim edilmiş YESS Yurtdışı Eğitim Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir.

Mapfre Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı olarak adlandırılacaktır.) ve Sigorta Ettiren/Sigortalı‘nın üzerinde mutabık kaldığı şartlar doğrultusunda hazırlanan Sigorta Poliçesi, ile poliçenin ayrılmaz parçaları olan Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şartlarından meydana gelmektedir.

Sigorta Poliçesinin geçerli olduğu süre içerisinde yapılacak tüm değişiklik ve ilaveler yazılı olarak talep edilmesi ve karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınması durumunda geçerlidir.

Madde 1. SİGORTANIN KONUSU, KAPSAMI VE UYGULANMASI

 1. Sigortacı, Sigortalı’ nın, bu Sigorta Sözleşmesi’ nin teminatlarının geçerli olduğu süre içerisinde eğitim /öğrenim amaçlı seyahat ederken hastalanması ya da bu süre içinde bir kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım masraflarını, bu Sigorta Sözleşmesi’ nde belirtilen teminatlar, haklar, yükümlülükler, özel ve genel şartlar çerçevesinde teminat kapsamına alır.
 2. Sigorta teminatı altına alınan masrafların, Sigortalı’ nın hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve bu sözleşmede belirtilen teminatların kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalı’ nın tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan

hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayan başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan masrafları ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir.

 1. Sigortalı’ nın seyahat ettiği ülkede kaza veya teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle vefat veya ecelen vefat etmesi halinde cenazenin daimi ikamet ettiği ülkeye nakli poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir.
 2. Sigorta teminatları, sigorta poliçesinde belirtilen bölgelerde geçerlidir.
 3. Sigortacı’nın üstleneceği azami toplam sorumluluk Sigorta poliçesinde belirtilecektir.

Aşağıdaki teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Sigortalı öğrenim amacıyla Türkiye dışında ki seçilen bölge ve tercih ettiği teminatlar ve limitleri ile sınırlıdır. Teminatlar özet tabloda belirtilmiştir.

Madde 2. TEMİNATLARIN GEÇERLİ OLDUĞU BÖLGELER

Bu Sigorta Sözleşmesi’nin teminatları Türkiye’de ikamet eden Sigortalı’ ların, aşağıda teminat bölgeleri belirtilen ülkelerdeki eğitim amaçlı yapılan yurtdışı seyahatlerinde geçerlidir. Sigorta Ettiren’ in veya Sigortalı’ nın seçeceği teminatların geçerli olduğu bölge, poliçede belirtilecektir. Bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi içerisinde bölge değişikliği yapılamaz.

1.Teminat Bölgesi: Avrupa ve Schengen Ülkeleri

2.Teminat Bölgesi: Avrupa ve Schengen dahil Tüm Dünya Ülkeleri

Madde 3. TEMİNATLAR

Aşağıdaki teminatlar poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde seçilen teminat bölgesinde geçerlidir.

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, sigortalının nakli,taburcu oluşu takiben sigortalının daimi ikametgahına nakli ve vefat eden sigortalının nakli teminatları için toplam azami limit poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.

Bu teminatlar dışında sigortalıya verilen diğer hizmetler limitleri ve teminat açıklamaları çerçevesinde teminat kapsamındadır.

Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye dışında sigortalının tercih ettiği bölge ve belirtilen teminat limitleri ile sınırlıdır. Teminatlar,Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer.

Teminatlar için özet tablodaki limitler ve teminat açıklamaları çerçevesinde hizmet verilecektir.

Seçilen süre alternatifine ve ödenen prime göre teminattan faydalanma süresi 1 hafta/ 2 hafta/ 3 hafta/ 1 ay/5 hafta/ 6 hafta/ 7 hafta/ 2 ay/ 9 hafta/ 10 hafta/ 11 hafta/ 3 ay/6 ay/9ay/12 ay süre ile geçerli olacaktır.

Poliçeniz kapsamında yer alan teminatlar seçmiş olduğunuz plana göre aşağıda belirtilmiştir.

YURT DIŞINA GİDEN ÖĞRENCİLER SEYAHAT SİGORTASI (GENİŞ PLAN)
TIBBI TEDAVİ TEMİNATI 250.000 Euro
Doktor,Hastane,İlaç* 250.000 Euro
Acil Diş Müdahalesi* 250
Kaza sonucu diş müdahalesi* 750
Psikiyatrik muayene* 250
Kaza sonucu oluşan Tıbbi masraflar* 250.000
Fizyoterapi* 500
Tıbbi Gereçler* 150
Akut Hastalıklarda oluşan tıbbi masraflar* 250.000
X-ray 500
Mr/Ultrason* 1.000
ŞAHSİ TEMİNATLAR
Kaza Sonucu Vefat 25.000
Kaza Sonucu Maluliyet 25.000
Tıbbi Nakil 50.000
Cenaze Nakli 10.000
Refaketçının Ulaşım Giderleri 2.000
Ebeveyn,kardeşlerin ölümünde Uçak dönüş giderleri 1.500
Kişisel Eşyaların çalınmadan zarar görmesi 1.000
Kol saati,mücevher v.s. 500
Eşya Hasarı 1.500
Misafir eden aile eşya hasarı 1.000

Lütfen poliçenizin geçerli olduğu bölgeleri, teminat süresi ve teminat limitinizi kontrol ediniz.

 1. Yurtdışında tıbbi tedavi teminatı

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Tazminat ödemeleri, masrafın faturalandırıldığı tarihte uygulanan T.C. Merkez

Bankası efektif satış kuru baz alınarak, seyahatin yapıldığı ve tazminatın gerçekleştiği ülke parasının Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenir

 1. Vefat Teminatı

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında ve ferdi kaza sigortaları özel ve genel şartları çerçevesinde, bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, Sigorta bedeli seçilen teminatlar dahilinde poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

 1. Daimi Maluliyet Teminatı

İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli poliçe

teminatları dahilinde, ferdi kaza sigortaları özel ve genel şartları çerçevesinde belirtilen münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

 1. Sigortalı’nın nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri özet tablodaki limitlere kadar karşılayacaktır.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

 1. Vefat eden Sigortalı’nın nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini özet tablodaki limitlere kadar organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

 1. Sigortalı’nın aile üyelerinden birinin seyahati

Şirket, Sigortalı’nın poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını özet tablodaki limitlere kadar karşılayacaktır.

 1. Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni, kardeşleri) Daimi İkamet Yeri’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı’nın Daimi İkametgah Ülkesi’ne dönüşünü özet tablodaki limitlere kadar organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Şirket’e ibraz edilmesi gereklidir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

 1. Şahsi Eşya Hasarı ve Misafir eden Aile Eşya Hasarı

Seyahat başlangıcından önce poliçe düzenleme işlemleri sırasında tarafımıza yazılı olarak beyan edilmiş ve poliçe ekinde fatura nüshaları sigorta şirketine iletilmiş fotoğraf makinesi, kol saati, mücevher, amatör el kamerası, cep telefonu,, notebook, pasaport, uçak bileti ile kimlik belgelerinin yeniden çıkarılma masrafları,) şahsi eşyalar bu teminat kapsamındadır.

Söz konusu teminat Sigortalı/sigorta ettirenin sadece seyahat sırasında meydana gelecek şahsi eşya çalınması veya trafik kazasında zarar görmesi halinde geçerli olup; gerekli resmi tutanaklar (zabıt vb.), police ve olayı anlatır sigorta/sigorta ettiren beyanı ile birlikte max 30 gün içinde sigorta şirketine başvuruda bulunulması durumunda geçerlidir.

Refakatçi aile Eşya hasarları sigortalının sebebiyet verdiği zararlar sonucu, ilgili resmi tutanaklar, olayı anlatır imzalı başvuru ve söz konusu eşyaların fatura örnekleri ile beraber değerlendirilmeye alınır. Tazminat talebinin sigorta şirketince onaylanması durumunda, poliçede belirtilen yıllık teminat limitinin %80’ i sigortalı/ sigorta ettiren’ e ödenir.

Madde 4. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU SÜRE VE TEMİNATLARIN

BAŞLAMASI

Yıllık Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi ;

Bu Sigorta Sözleşmesi, başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır.

Bu Sigorta Sözleşmesi, poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerlidir.

Bu Sigorta Sözleşmesi’ nin teminatları, sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar ve Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder.

Seyahat süresinin Türkiye gümrüğüne girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır. Seyahat başına teminat süresi olan poliçelerde; seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasını müteakiben, bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki ülkelere yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar ve ilgili teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır.

 Madde 5. TEMİNATLARIN SONA ERMESİ

Bu Sigorta Sözleşmesi’nin teminatları aşağıda sayılan hallerde sona erer.

a- Sigorta Sözleşmesi’nin Sigortacı tarafından haklı bir yasal nedene bağlı olarak fesih edilmesi durumunda teminatlar fesih tarihinden itibaren sona erer,

b- Bu Sigorta Sözleşmesi başlama tarihinden itibaren teminat süreleri ile geçerlidir. Sigorta Sözleşmesi’ nin bitiş tarihinde, Sigortalı, seyahat anında olsa dahi teminatlar bitiş tarihinden itibaren geçersiz kalır.

c- Sigorta Sözleşmesi’nin geçerlilik dönemi içerisinde, yurtdışı seyahat süresinin Türkiye gümrüğünden girmeden önce poliçe teminat süresini aşması halinde teminatlar durur.

d- Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu dönem içerisinde, police teminat süresinin aşılmadığı durumlarda teminatlar Türkiye gümrüğünden giriş yapılması ile sona erer.

e- Bu Sigorta Sözleşmesi’nin teminatlarının geçerli olduğu süre içerisindeki yurtdışı seyahat sırasında ortaya çıkan bir rahatsızlığın, Sigorta Sözleşmesi’nin teminatlarının sona eriş tarihinden sonar da yatarak tedavisi gerekiyorsa, Sigortalı’nın ülkesine taşınmasının mümkün olmadığının da belgelenmesi kaydıyla teminatlar sona eriş tarihinden itibaren en fazla 1. haftanın sonuna kadar devam eder. Sigortalı’nın poliçesi ve/ veya teminat sürelerinin bitmediği durumda Sigortalı’nın yatarak tedavisi gerekiyor veya devam ediyor olsa dahi hiçbir koşula bağlı olmaksızın Türkiye gümrüğünden giriş yaptığı anda teminatı sona erer.

Madde 6. PRİM ÖDEMESİ

Başvurulan süre için sigorta primi, Sigorta Sözleşmesi’nin sonuçlandırılmasında, uygulanan prim tarifesi temel alınarak Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden USD / EURO karşılığı TL. Olarak hesaplanacaktır. Sigorta primi, başvuruda bulunurken ödenebilir.

Sigorta teminatları primin tamamının ödenmesi ile başlar. Sigorta Sözleşmesi’nin herhangi bir nedenden dolayı poliçede belirlenen bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz.

Madde 7. SÖZLEŞMEYE YAPILACAK İLAVELER VE SÖZLEŞMEDEN ÇIKARMA

Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir.

YESS Seyahat Poliçesi sadece eğitim amaçlı yapılan yurtdışı seyahatleri için maksimum 65 yaşa kadar geçerlidir.

Geçerlilik süresi içerisinde Sigorta Sözleşmesi’nde yapılacak her türlü değişiklik ve ilavelerin Sigorta Ettiren tarafından teklif edilmesi ve Sigortacı tarafından kabul edilmesi esastır.

Sigorta Ettiren aynı poliçede teminat kapsamında olan Sigortalı’ nın veya kendisinin Sigorta Sözleşmesi’nin bitiş tarihinden önce teminat kapsamından çıkartılmasını talep edebilir. Bu talep ancak yazılı olması halinde Sigortacı tarafından kabul edilir. Sigortacı’ nın çıkış işlemini yapmama hakkı saklıdır.

POLİÇENİN İPTALİ

Sigortacı, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının iptal talebinde bulunması halinde, ilgili prim iadesini, iptal tarihinden başlayıp bitiş tarihine kadar olan süreyi esas alarak hesaplar.

1- SEYAHATİN İPTALİ: Mücbir neden ile seyahatin iptal edilmesi durumunda, seyahat başlangıç tarihinden önce şirketimize yazılı müracaatınızın yapılmış olması ve poliçe aslının şirketimize teslim edilmesi durumunda.

 2- VİZE ALINAMAMASI: İlgili ülke konsolosluğundan vize verilmediğine dair yazılı belge, pasaport fotokopisi ve poliçe aslınız ile dilekçenizin şirketimize ulaştırılması durumunda.

3- TÜZEL KİŞİLER: Sigorta Ettiren’ in tüzel kişi olması ve sigortalının bu işletmeden ayrılması karşısında , bir dilekçe ekinde işten ayrılış belgesi ile şirketimize müracaatın yapılması durumunda.

Yurt dışı çıkışlarında poliçe süresinin istenen vize süresi ile örtüşmediği durumlar için, ikinci bir poliçe düzenlenecek olup, birinci poliçe bitiş tarihinden itibaren ikinci poliçe başlayacaktır.

Madde 8. SİGORTA TEMİNATLARININ KAPSAMI

Madde 9’daki istisnalarda belirtilen durumların dışında, Sigortacı, teminat kapsamının geçerli olduğu ülkelerdeki süresi belirli seyahat sırasında tıbbi açıdan gerekli olan acil tedavi masraflarını ödeyecektir.

Aşağıdaki durumlar Sigortacı tarafından teminat altına alınmıştır.

 1. a) Ayakta tedavi kapsamında yapılan acil muayene ve tedavi giderleri,
 2. b) Bir doktor tarafından yazılı olarak önerilen ilaç, pansuman malzemeleri, kırıklarda ya da yaralanmalarda tedavinin bir bölümü olarak gereken tıbbi malzeme ve yürümeyi kolaylaştırıcı gereçler,
 3. c) Teminat kapsamındaki rahatsızlık ve tedaviyle doğrudan ilgili olan ve hekim tarafından önerilen tanı amaçlı giderler,
 4. d) Sigorta teminatlarının geçerli olduğu ülkede bir hastane olarak Kabul edilen, yeterli tanı ve tedavi bölümü içeren ve o ülkede bilimsel olarak kabul gören ve klinik açıdan denenmiş tedavi yöntemlerini uygulayan bir kuruluşta olması şartıyla, Sigortalı’nın bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde oluşan kaza veya ani hastalığı sonucu hastane tedavi masrafları,
 5. e) Sigortalı’ nın poliçe kapsamındaki ciddi hastalık ve/ veya yaralanma sonucu, hastanede yatarak tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda , tedavi eden doktorun ve Mapfre Sigorta A.Ş. Medikal İşlem Merkezi’ nin onaylaması şartı ile sigortalı tarifeli havayolu (hastaneden havaalanına ve havaalanından ikametgahına) ve kara ambulansı ile Türkiye’deki ikametgahına nakledilir.
 6. f) Sigortalı’yı teminat kapsamının geçerli olduğu ülkede tıbbi hizmet verebilecek en yakın hastane ya da doktora ulaştırmak amacıyla Kabul gören bir ambulans servisi tarafından verilecek ulaşım hizmetlerinin masrafları,
 7. g) Yalnızca akut diş ağrısını gidermek amacıyla yapılan diş tedavisi masrafları,
 8. h) Sigortalı’nın seyahat ettiği ülkede kaza veya teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle vefat ve ya ecelen vefat etmesi halinde cenazenin daimi ikamet ettiği ülkeye nakli veya vefat ettiği ülkede defnedileceği yere nakli için yapılan masraflar poliçede belirtilen bölgelere göre limitler dahilinde ödenir.

Madde 9. İSTISNALAR

 1. Şirket, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, police döneminin içerisinde, yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi’ne ait gümrük kapısından girişine kadar (hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır.
 2. Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:
 • Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
 • Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
 • Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
 • Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 • Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetic faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 • Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları,
 • Akut olmayan diş tedavileri,
 • Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, homeopati, akupunktur v.b)
 • Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar,
 • Sigorta tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş hekimi yardımı gerektiren hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır),
 • Protezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve Kemik birleştirme materyalleri, gözlükler, suni organlar,
 • Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması,
 • Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
 • Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
 • Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi,
 • Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
 • Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
 • Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
 • Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ülkesine geri dönme,
 • Akıl hastalıkları ve bunlara bağlı olarak gelişen yaralanma, bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
 • Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 • Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)
 • Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
 • Sigortalı’nın yarışlara, sportif faaliyetlere, ve hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar,
 • Tehlikeli faaliyetler içeren kurslar/eğitimlere katılma sonucu oluşan durumlar,
 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 • Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 • Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler,
 • Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması,
 • Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar,
 • Karın, alt karın fıtığı
 • Organ ve kan naklinde verici ile ilgili masraflar,
 • Belirlenmiş oranda psikolojik değerlendirme ve tedavi işlemleri (ilk tanı hariç.)
 • Tazminat Ödemelerinde gecikmenin sigortalıdan/sigorta ettirenden kaynaklandığı durumlar için söz konusu faiz tutarı sigorta ettirence karşılanacaktır.
 • Avrupa dışındaki ülkelerden hava ambulansı ile tıbbi nakil.
 • Sigortalı yine de, Daimi İkamet Ülkesi’ndeki Sosyal Sigortalar Sistemine göre, veya eğer söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır, ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları Şirkete geri ödemekle yükümlüdür.
 • Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.
 • Fikren ve elle çalışıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. (Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler )
 • Şirket’in bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda Şirket sorumlu tutulmayacaktır.
 • Hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı, tedavi eden doktorları hasta bilgilerini gizli tutma yükümlülüğünden muaf tutacak ve tüm kanıtları ve bilgilieri Şirket’e vermeye yetkili kılacaktır. Eğer gerekliyse Sigortalı’nın hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık bilgileri de dahil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona Şirket’in doktorlarına serbestçe erişimi garanti edilecektir.
 • Şirketin doktorlarının Sigortalı’yı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun Sigortalı tarafından reddedilmesi halinde Şirket hizmeti organize etmekten ve masrafları karşılamaktan sorumlu olmayacaktır.

3) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

 1. a) Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Şirket’in onayını alabilmek amacıyla Şirket’e ulaşılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın acil tıbbi merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalı’nın mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Şirket’e bildirmesi gerekmektedir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirket’e ibraz etmekle yükümlüdür. Sigortalı’nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)
 2. b) Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi’ne döndükten sonra oluşan masraflar.
 3. c) Türkiye’de herhangi bir yardım hizmeti.
 4. d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

Madde 10. TAZMİNAT TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Poliçe süresi ve teminatları içerisinde gerçekleşmiş acil sağlık hizmetleri, tedavi ve müdahaleleriniz ışığında yapmış olduğunuz tedavi harcamalarınızın poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda ödenebilinmesi için; tazminat taleplerinizde bütün harcamalarınızın

belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıllarının Medikal İşlem Merkezi (MİM)’mize gönderilmesi gerekmektedir. (Mapfre Sigorta A.Ş. tarafından gerekli gördüğünde tercümeleri ile birlikte talep edebilir.) Sigorta Şirketi’nin (Mapfre Sigorta A.Ş.) gerçekleşmiş sağlık harcamalarını ödememe hakkı saklıdır

Bu Sigorta Sözleşmesi ile verilen teminatlarla ilgili tazminat talebi için, sigorta teminatının belgelenmesi ve aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gereklidir.

 1. a) Seyahatin yapıldığını gösterir isme tahsis seyahat bileti ile birlikte seyahatin gerçekleştiğini gösteren gümrük kayıtları
 2. b) Bütün harcama belgelerinin asılları ve tercümesi
 3. c) Bütün harcama belgelerinde tedavi edilen kişinin adı, hastalığın türü, sağlanan tıbbi hizmetin ayrıntılı dökümü ve tedavi tarihleri bulunmalıdır. reçetelerde doktorun yazdığı ilaçlar, ilaçların fiyatları ve eczanenin kaşe ve/veya mühürü açık olarak görünmelidir. Diş tedavilerinde, harcama belgelerinde tedavi edilen dişle ve yapılan tedaviyle ilgili ayrıntılar belirtilmelidir.
 4. d) Sigortalının Seyahati sırasında meydana gelen bir trafik kazası ve/veya adli kaza ya ilişkin sağlık harcamalarının ödenebilmesi için gerekli olan resmi belge ve ilgili kurum raporları ve/veya zabıtları ile alkol raporu,
 5. e) Cenazenin yurda nakli ya da yurtdışında cenazenin defnedileceği yere nakliyle ilgili masraflar için yapılacak tazminat talebi, resmi bir ölüm raporu ve ölüm nedenine ilişkin bir doktor raporuyla belgelenmelidir. Sigortalı’ nın akrabası ya da aile bireylerinden birinin yazacağı doctor raporları kabul edilmez.
 6. f) Sigortacı, yabancı bir dildeki harcama belgelerinin tercüme ettirilmesini isteyebilir; bu durumda tercüme için yapılan masraflar ödenecek tazminattan düşülür.
 7. g) Sigortacı Sigorta Ettiren’den, Sigortalı’dan veya vefat halinde kanuni varislerinden gümrük kayıtları, veraset belgeleri gibi tazminatla ilgili olarak gerekli gördüğü belgeleri isteme hakkına sahiptir.
 8. h) Tazminat ödemeleri, masrafın faturalandırıldığı tarihte uygulanan T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak, seyahatin yapıldığı ve tazminatın gerçekleştiği ülke parasının Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenir.

Madde 10. YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. a) Sigortacı talep ettiği takdirde, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalı, Sigortacı’ya üçüncü şahıslardan (doktorlar, diş hekimleri, sağlık kuruluşları vb.) gerekli görülen bilgilerin teminine; ve üçüncü şahısların bilgileri saklı tutma zorunluluğunu bu gibi durumlarda kaldırabilmelerine izin vereceklerdir.
 2. b) Sigortacı, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde tazminat ödemesini poliçe teminatları kapsamına ve limitlerine göre Sigortalı’ya veya Sigortalı’nın yazılı rızasıyla Sigorta Ettiren’e vefat halinde ise kanuni varislerine yapar.

TANIMLAR

Sigortalı Kişi: Bu sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında ekteki seyahat yardım paketini satın alarak adına poliçe kesilen ve seyahate çıkmadan önce Asistan Şirkete bildirilen kişidir.

Birinci Derece Aile Üyesi: Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni).

Şirket: Mapfre Sigorta A.Ş.

Asistan Şirket: Mapfre Sigorta A.Ş./Medikal İşlem Merkezi/Mapfre Müşteri̇ Hizmetleri̇ Merkezi

Hastalık: Sigortalı’nın sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş ve teyid edilmiş ve aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen bir değişiklik.

– Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

– Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir hastalığı.

Ciddi Hastalık: Sigortalı’nın sağlık durumunda, hastaneye yatırılmasını gerektiren ve Şirket’in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir hastalık.

Yaralanma: Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen bir sağlık sorunu.

Ciddi Yaralanma: Şirket’in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı’nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

Daimi İkamet Ülkesi: Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)

Daimi İkametgah: Sigortalı kişinin Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır.

Coğrafi Saha: Sigortalı Kişi’nin Türkiye dışında teminatının geçerli olduğu ülkeler

Teminat Bölgesi: Sigortalı Kişi’nin poliçesinde teminatlarının geçerli olacağı bölge (Avrupa,Schengen Ülkeleri veya Dünya Ülkeleri)