TÜRKİYE VİZESİ (INCOMING) SEYAHAT SİGORTASI 

products-header-img

 

Yurtdışında ikamet eden yabancıların kısa süreli Türkiye seyahatlerinde hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi tedavi, nakil ve vefat teminatlarını içerir. Türkiye’ye planladığınız kısa süreli seyahat öncesinde, ülkenizde bulunan Türk konsolosluklarına yapacağınız vize başvurularında da bu poliçeyi ibraz edebilirsiniz.

Satın almak için buraya tıklayınız.

TÜRKİYE VİZESİ (INCOMING) SEYAHAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İşbu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu sigortalıların poliçede belirtilen ülkelere ve/veya yurtiçinde belirtilen bölgelere yaptıkları seyahatleri esnasında oluşan ve Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye yapacakları seyahatleri esnasında oluşan Seyahat Sigortası kapsamındaki giderlerini, “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri, işbu ‘Özel Şartlar’ ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder.

Sigorta Şirketi, ağır bir hastalık geçirmediğini, marazi bir hali ile daimi sakatlığa düçar olmadığını beyan eden sigortalıyı poliçede belirtilen sigorta ücretini ödemesi koşulu ile bu poliçede belirtilen teminatlar ve limitleri dahilinde ilişik Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri ile ekli özel şartlar ve klozlar hükümlerine göre sigorta eder.

Aynı teminatları içeren iki veya daha fazla seyahat poliçesi alınması halinde limiti yüksek olan poliçe limitleri ve oranları dahilinde değerlendirme yapılmaktadır. Sigorta teminatları primin tamamının peşin olarak ödenmesiyle poliçe başlangıç tarihi itibari ile öğlen saat 12:00 de başlar. Seyahatin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz Sigortalı, seyahatinin gerçekleşmemesi nedeni ile poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla iptal talebinde bulunursa, primin tamamı Sigorta Şirketi tarafından sigortalıya iade edilir.

Sigortalının, poliçe başlangıç tarihinden sonra tur iptali sebebiyle iptal talebinde bulunması durumunda ise Sigorta Şirketi sigorta priminin tamamına hak kazandığından, Sigorta Şirketinin sigortalıya prim iadesi söz konusu değildir. Ancak poliçe vadesinden en fazla 15 gün içinde imzalı taahhütname vermesi ve sigortalının tur iptali teminatından yararlanma hakkından feragat etmesi halinde iptal işlemi gerçekleştirilir ve gün esaslı prim iadesi yapılır.

Vize başvuruları kapsamında yapılan seyahat sağlık sigortası sözleşmelerinin sigortalının talebi ile sonlandırılması için Hazine Müsteşarlığı`nın 10.05.2016 tarihli 2016/16 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına ilişkin genelgesi gereği;

a) Vize izin süresini kapsayan yeni bir seyahat sağlık sigortası veya sağlık sigortası sözleşmesinin Sigorta Şirketi’ne ibrazı,

b) Vize iptali gerekmektedir.

Sözleşmenin sonlandırılması durumunda sigortacılık prensipleri dahilinde, gün esası üzerinden prim iadesi yapılır. Sigorta Şirketi, 69 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza ile ilgili durumlar için sigortalayabilir.

Sigorta Şirketi, 0-17 yaş arasındaki çocukları, anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalayabilir.

Sigorta Şirketi, 70 yaş 75 yaş arası kişileri %50 ek prim, 75 yaş ve üzeri kişileri %100 ek prim ödemesi kaydı ile kaza ile ilgili durumlar için kapsam altına alabilir. Sigorta Şirketi 69 yaş ve üzeri sigortalılara sadece kaza durumlarında asistans hizmeti verecektir, kazadan başka her durumda sadece organizasyon yapacaktır. Sigortanın süresi, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar.

Teminatlar, seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden çıkış tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip ikamet edilen ülke gümrüğünden giriş yapılmasıyla bu Sigorta sözleşmesinin geçerli olduğu süre içerisinde poliçede belirtilen bölgeye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar .

Sigorta sözleşmesinin teminatlarının geçerli olduğu süre içerisindeki yurtdışı seyahat sırasında ortaya çıkan bir rahatsızlığın teminatların sona eriş tarihinden sonra da yatarak tedavisi gerekiyorsa, sigortalının Türkiye`ye naklinin mümkün olmadığının da belgelenmesi kaydı ile, teminatlar sona eriş tarihinden itibaren en fazla 7 gün devam eder. Sigortalının yatarak tedavisi gerekiyor veya devam ediyor olsa dahi hiç bir koşula bağlı olmaksızın Türkiye gümrüğünden çıkış yaptığı anda teminatlar sona erer.

İşbu sözleşme gereği, Türkiye’de toplam kalış süresi 180 gün ile sınırlıdır.

Yurtdışı seyahatlerde `Hava ambulansı` ile nakil aynı kıtalar içerisinde yapılır, kıtalar arası nakil kapsam dışıdır. Hava ambulansı için her ne şartta olursa olsun sigorta şirketi bilgisi ve onayı dışında yapılan harcamalar için geri ödeme yapılmayacaktır.

Bir hasar sonucunda oluşan talep ortaya çıktığında, Sigortalı bu hasarı sınırlamak ya da durdurmak için çaba sarf etmek durumundadır. Kapsam dışında yapılan tüm masraflar ve Sigortalı adına ödenen bedeller, Sigortalının önceden onay alınması koşulu ile Sigortalı tarafından ödenir.

Terör olayları kaynaklı hasarlar kapsam dâhilinde değildir.

Sigortacılık mevzuatı kapsamında sigorta ettirene verilmesi gereken belgelerin İngilizceleri, Türkçe basımı yapılan belgelere ek olarak verilir. Sözleşme hükümlerinde herhangi bir ihtilaf halinde, Türkçe metin geçerlidir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KLOZU

“İş bu sigorta sözleşmesi Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanan herhangi bir ülke ve Birleşmiş Milletler yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir konu, iş ile ilgili teminat sağlamaz”

Birleşmiş Milletler Yaptırım Klozu çerçevesinde Irak, Afganistan, Suriye ve Gazze Şeridi`ne yapılan seyahatler iş bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI: Bu sigorta “Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları” çerçevesinde akdedilmiştir. İşbu poliçe ekte bulunan seyahat sigortası genel, özel şartları ile geçerlidir ve sigortalıya ekleri ile birlikte teslim edilmiştir.

ACİL DURUMDA İZLENİLECEK YOL: Poliçe kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı 24 saatin içinde acil yardım hattı olan 00 90 212 444 4 729 numaralı telefon numarasını herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar; adını soyadını, poliçe numarasını, kendisine ulaşılabilecek telefon numarasını, karşılaştığı problemi ve istenen yardımı bildirir. Sigortalı poliçe geçerliliği için acil bir durumda önce acil yardım hattını aramak ve ön onay almak zorundadır. Kabul edilebilir nedenler ile ön onay alınamamış ise sigortalı her durumda aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu 48 saat içinde acil yardım hattına bildirmek zorundadır.

Tazminat ödemeleri, tazminat talebine ilişkin aşağıda yer alan tüm belgelerin iletilmiş olması ve Sigorta Şirketi tarafından onaylanmış olması halinde sigortalının bildirdiği banka hesabına minimum 1 hafta içerisinde havale/EFT şeklinde yapılır.

TEMİNAT AÇIKLAMALARI

TEMİNATLAR  TEMİNAT BEDELLERİ
Yaralanma ve Ani Hastalık Nedeniyle  Tıbbi Tedavi Türkiye ->30.000 €
Vefat Eden Sigortalının Nakli Tıbbi Tedavi teminatına dahildir.
Yaralanma, Hastalık veya Taburculuk Durumunda Sigortalının Nakli veya Geri Dönüşü Tıbbi Tedavi teminatına dahildir.
Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Sınırsız

Yaralanma ve Ani Hastalık Nedeniyle Yurtdışında / Yurtiçinde Tıbbi Tedavi 

Sigortalının, daimi ikamet ülkesi/ili dışında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda,  sigorta şirketi; ayakta tedavi, hastane, ameliyat ve doktor ile ilgili hizmetin sigortalının poliçesinde belirlenen limitler dahilinde hizmet verilmesi sağlanacaktır.  Eğlence amaçlı kayak seyahatleri esnasında meydana gelebilecek kayak yaralanmaları, Sigortalının poliçesi kapsamında değerlendirilecektir.

Yaralanma, Hastalık veya Taburculuk Durumunda Sigortalının Nakli veya Geri Dönüşü

Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, sigorta şirketi; Sigortalıya ambulans veya refakatçi doktor sağlamayı, sigorta şirketinin doktoru tarafından uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli tüm giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılamayı taahhüt eder. Sigortalının sağlık durumunun, normal bir  yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını yada başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını (hava ambulansı/sedyeli uçuş gibi) sigorta şirketi medikal ekibi ve tedavi eden hekim birlikte belirleyecektir. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulansı ile nakil sadece Avrupa ve Akdeniz bölgesi için geçerlidir.

Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık 

Sigortalının medikal danışmaya ihtiyaç duyabileceği acil veya olmayan durumlarda sigortalıya telefonda bir hekim tarafından verilen hizmettir. Telefonda verilen bilgiler hastalığın veya karşılaşılan tıbbi durum veya belirtilerin teşhis ihtimalleri gözetilerek verilen bilgilerdir, sigortalıya hiçbir zaman kesin tanı ve tedavi konusunda yorum yapılmaz, olasılıklar, alınması gereken önlemler ve başvurulabilecek yöntemlerden bahsedilir.

Aynı hattan sigortalının sağlık kuruluşları (hastane, eczane, poliklinik, radyoloji merkezi, teşhis merkezi vb) hakkında bilgi alması mümkün olacaktır.

Vefat Eden Sigortalının Nakli

Sigortalının seyahat sırasında vefatı durumunda cenazenin tıbbi şartlara uygun olarak ikamet yerine nakli hizmetinin sigorta şirketi poliçe limitleri doğrultusunda, anlaşmalı kişi ve kuruluşlarca verilmesini sağlayacaktır.

Tabut, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlı olup cenaze tören ve defin işlemleri hizmete dahil değildir.