YABANCILAR ZORUNLU İKAMET İZNİ SİGORTASI (GENİŞ)

products-header-img

YABANCILAR ZORUNLU İKAMET İZNİ SİGORTASI (GENİŞ)

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kısa dönem ikamet izinlerinde yaptırılması zorunlu olan yıllık özel sağlık sigortası poliçesidir. Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı uyrukluların almak zorunda olduğu, Nüfus ve Göç İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istenen teminatların verildiği kapsamlı sağlık sigortasıdır.

Bu poliçede, ayakta tedavi kullanım limiti daha geniş kapsamlı sunulmaktadır.

Satın almak için buraya tıklayınız.

 
RAY C EXTRA / ALTERNATİF 1
TEMİNATLAR
  YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI KATILIM PAYI ANLAŞMASIZ
KURUM
LİMİT
Ameliyat   0 0 Olay başına                               Limitsiz
Oda-Yemek-Hemşire – Refakatçi 0 0 Günlük                                       Limitsiz
Tıbbi Tedavi için Yatış 0 0 Yıllık                                            Limitsiz
Küçük Cerrahi Müdahaleler 0 0 Yıllık                                            Limitsiz
Yoğun Bakım 0 0 Günlük                                       Limitsiz
Anjiyografi, Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz 0 0 Yıllık                                            Limitsiz
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI KATILIM PAYI ANLAŞMASIZ

KURUM

LIMIT
 
Doktor Muayene 40 40 Vaka Başı                                    Limitsiz
Görüntüleme ve Laboratuar Hizmetleri 40 40 Vaka Başı                                    Limitsiz
İlaç   40 40 Vaka Başı                                    Limitsiz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (20 Seans) 40 40 Yıllık                                             Limitsiz
EK TEMİNATLAR   ANLAŞMASIZ
KURUM
LIMIT
Acil Tıbbi Yardım 0 0 Olay başına                                Limitsiz
Anlaşmalı Kara Ambulansı (Yurtiçi) 0 YOK Olay başına                                Limitsiz
Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 40 Yıllık                                             2000 TL
Suni Uzuv   0 0 Yıllık                                             7000 TL
Yatış Sonrası Fizik Tedavi 0 0 Yıllık                                             20 seans
Rehabilitasyon 0 0 Yıllık                                             5000 TL
Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi 0 0 Olay başına                                Limitsiz
Evde Bakım 20 40 Yıllık                                             45 gün
 
ACIBADEM / INTERNATIONAL SAĞLIK GRUBU, AMERİKAN HASTANESİ VE POLİKLİNİKLERİ VE FLORENCE NIGHTINGALE SAĞLIK GRUBU, LİV HOSPİTAL, MEMORİAL SAĞLIK GRUBU VE ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ VE POLİKLİNİKLERİ KAPSAM DIŞIDIR.
 
Bu teklif formu yukarıda belirtilen teklif tarihinden itibaren 15 gün geçerlidir, kuvertür yerine geçmez, poliçe düzenlenmesi esastır.
Sigorta priminin ilk taksiti ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.
Sigortalanacak kişilerin geçmiş sigortalılık dönemlerine ve sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi edinildiğinde primlerde değişiklik yapılabilir.
Teklif, kişilerin sağlıklı oldukları varsayılarak hazırlanmıştır.
Sigorta süresi 64 yaşına kadardır. Sadece Özel Şartlarda belirtilen şartlarda Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkını kazanan sigortalılar 64 yaşından sonra sigortaya devam edebilirler.
Ayakta tedavi teminatlarının anlaşmasız sağlık kuruluşlarında kullanılması halinde, sigortalının tazminat talebine ilişkin belgeleri ibrazı ve yapılan inceleme sonrası Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı olacak şekilde poliçede yazılı limit, ödeme oranı çerçevesinde tazmin edilir.
Yatarak tedavi teminatlarının anlaşmasız sağlık kuruluşlarında kullanılması halinde, sigortalının tazminat talebine ilişkin belgeleri ibrazı ve yapılan inceleme sonrası yapılan tedavi/ameliyat için T.T.B.A.Ü.T geçen hizmetler Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlı olacak şekilde ve diğer giderler emsal hastanelerde oluşacak ortalama bedel dahilinde karşılanır.
Sigorta Ettiren – Sigortalı işbu teklifin içerdiği teminatları ve poliçe Genel – Özel şartlarıyla ilgili bilgilendirildiğini ve hepsini kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan eder.
İş bu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır
Ayakta tedavi teminatları içerisinde yer alan Doktor Muayene,Tahlil,Röntgen,İlaç teminatları vaka başı olarak ve yıllık limit grubu dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
8 yaşından küçüklerin ebeveyni ile sigortalanması şarttır.
Bir poliçe yılı içerisinde kapsam dahilindeki hastalık/ hastalıkların tedavisi için Sigortalının hastanede yatış süresi toplam 180 gün ile, vaka başına 60 gün ile sınırlıdır. Yoğun bakım teminatı bir poliçe yılı içerisinde (Yıllık yatarak tedavi limiti olan 180 gün dikkate alınarak) toplam 90 gün ile sınırlıdır. Yatarak tedavi kapsamında hastane yatış süresi, ömür boyu 720 gün ile sınırlıdır.
Poliçe iptal işlemi yapılmayacak olup, emniyet müdürlüğünün poliçeyi kabul etmediğine dair resmi yazı, sigortalı / sigorta ettiren iptal talebi ve hasarının olmaması halinde 30 gün içerisinde mebdeinden iptal 30 günden sonra gün esaslı iptal yapılabilecektir.
Poliçe iptal koşullarımız:
*İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,
*İkamet izninin iptalinde,
*5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olduğunu gösterir belge ibrazında sigortalı / sigorta ettirenin yazılı iptal talebi ile poliçe iptal prosedürü dahilinde işlem yapılacaktır.